Friday, November 30, 2012

Unenägu

 Salvador Dali
 Salvador Dali
 Salvador Dali
Kes:
9 K klass, november 2012

Ülesanne:
Iga õpilane valib etteantud kollažidetailiga paberi (formaadis A2), mille põhjal ta peab looma sürreaalse graafilise kompositsiooni. Isegi kui kollaažidetail meenutab igapäevaelust äratuntavat objekti, tuleb sellest seosest loobuda ja luua uus visuaalne ja/või sisuline reaalsus.

 Sisu:
- sürreaalsuse ja sürrealismi mõiste
- tutvumine sürrealismi kui kunstivoolu ja automatistliku joonistamise kui ühe selle loomemeetodiga
- tutvumine Salvador Dali kui ühe sürrealismi võtmefiguuri isiku, loomingu ja mõjuga tänapäeva kultuurile ja kunstile 
- unenäo ja unenäolisuse mõisted
- tervikliku graafilise kompositsiooni loomine
- uute visuaalsete ja sisuliste seoste leidmine ja loomine kollažidetaili põhjal  Vorm, materjal:
-  graafiliste vahendite eesmärgipärane kasutamine (tušš, tintenpem, vildikas, grafiit, värvipliiats)
- valge pinna kompositsiooni osana väärtustamine ja kasutamine
- viimistletud graafilise terviku saavutamine
 

  
Abimaterjalid, seosed:
- õppefilm Salvador Dali loomingust (modernmasters.com)
- automatism sürrealistlikus kirjanduses
- spontaanne automatism igapäevaelus

Koopia algklassi lapse kunstitööst  
Kes:
12 K, 11 K, november 2012

Ülesanne:
Kopeerida võimalikult täpselt etteantud materjali hulgast valitud algklassi õpilase kunstitöö. Sõnastada võimalik ülesanne, mille raames lapse töö on valminud.
  
Sisu:
- lapse töö tehniline ja kompositsiooniline analüüs
- formaadile ja töö materjalile võimalikult täpse vaste leidmine
- töö tehnilise analüüsi tulemusel leitud protsessi kordamine (tegevuste järjekord jne.)
- tehniliste nüansside arvestamine, nende tekitamise võimalused
- töö emotsionaalse mõju hindamine, sarnase tulemuse saavutamise võimalused
- tervikliku koopia teostamine
- töö valmimise aluseks oleva ülesande mõistatamine
- ülesande sõnastamine
- protsessi üldine emotsionaalne analüüs, seostamine isikliku kunstiloomingu protsessiga

Vorm, tehnika, protsess:
- töö motiivi valimine emotsionaalsetest kriteeriumitest lähtuvalt
- isiklikud mälestused kunstitundides tehtud ülesannetest, nende vormiline ja emotsionaalne mõju isiksuse kujunemisele
- vormilised valikud (tehnika, alusmaterjal jne.)
- koopia kompositsiooniline ja tehniline teostamine
- vormi seostamine sisuliste küsimustega 
- ülesande sõnastamine, ühine arutelu

Metoodilised täiendused, abivahendid:
- ülesande algmatejal pärineb kolleeg Tiia Vali arhiivist, kes kommenteeris ka sõnastatud ülesannete sisu paikapidavust
- ülesande tulemusi võiks eksponeerida paaridena

 12 K ülevaatenäitus

Monday, November 26, 2012

Mööblimaja interjöör kollaažidetailiga


Kes: 
9 K, november 2012
11 K, veebruar 2013

Ülesanne:
Joonistada interjöörivisand mööblimaja interjööris, lisada joonistusele kollaažidetailid, mis tekitavad kindla sisuga kompositsioonilise terviku.


 

 Sisu:
- interjööri joonistamine reaalses keskkonnas
- motiivi ja vaatepunkti valimine, kadreering
- vaatepunkt, koondumise, rakursi arvestamine
- vaate konstrueerimine, kompositsiooniline lahendus
- tervikliku joonistuse teostamine, pindade faktuurne lahendus
- mööblimaja olustiku ja meeleolu jälgimine ja analüüsimine, arutelu
- joonistuste analüüs, perspektiivi kujutamise hindamine
- kollaažidetailide leidmine ja lisamine kompositsioonile
- uue sisulise terviku saavutamine, kindla sõnumi edastamine tööga


  
Tehnika, protsess:
- kadreerimisakende kasutamine
- perspektiiv-vaate konstrueerimine (silmapiir jne.)
- avalikus ruumis töötamise spetsiifika (poe külastajad, võimaluste leidmine mugavaks joonistamiseks)
- tervikliku vaate saavutamine (faktuurid)
- eri vahendite kasutamine (vildikad, marker, tintenpen)
-  kollaažidetailide leidmine, uue kihilise reaalsuse tekitamise võimaluste nägemine ja leidmine
- eri lahendused kollaažidetailidega
 
 


- kollaažidetailide kompositsiooniline paigutamine
- tervikliku tulemuse saavutamine

 

 
 Metoodilised märkused:
- avalikus ruumis töötamine vajab eelnevaid kokkuleppeid, õpilastel peavad olema joonistusalused ja vajalikud töövahendid
- kasuks tuli eelnev perspektiivi konstrueerimise reeglite kordamine
- valminud A4 formaadis joonistustest suurendasime erinevate kollaaživariantide jaoks A3 valguskoopiad
- sama joonistusülesande tegid läbi 11 K klassi krokii valikaine õpilased

 

Monokroomne mort


 Kes:
8 K, veebruar 2007 ja
12 K, november 2012

Ülesanne:
Maalida vaatluse järgi kattevärvidega monokroomsuse põhimõttel üles ehitatud seadeldis.  
Sisu:
- monokroomsuse ja polükroomsuse mõiste
- kromaatilised ja akromaatilised värvused
- monokroomsuse kasutamine kunstis (Malevitš, Klein jne.)
- musta ruudu kujundi sümboolne ja kontseputuaalne tähendus ja koht kultuuri- ja kunstiajaloos
- seadeldise tehniline maalimine (koloriidinüansid, faktuur jne.)
- tervikliku kompositsiooni saavutamine

 
 

Vorm, tehnika, protsess:
- töö ülesehitus, paigutus
- maalitehnika - koloriidi nüansside saavutamine, toonide segamine
- esemete vorm varju ja valguse kujutamise abil
- seadeldise üldine tervik
Metoodilised märkused:
- esitlused monokroomse kompositsiooni, Kazimir Malevitši, Yves Kleini ja Mark Rothko loomingu kohta 

Kazimir Malevitš


Yves Klein
Mark Rothko
- seadeldist polnud võimalik stabiilselt paigale panna, iga tunni alguses tuli see uuesti installeerida
- arutelu monokroomsete pindade ja nende sümboolse tähenduste üle